VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti AMCON Europe s.r.o.

I. Oblast působnosti

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na veškeré dodávky poskytované společností AMCON Europe s.r.o, IČO: 24831115, se sídlem Za Tratí 207, 252 19 Chrášťany, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178375 (dále jen „Prodávající“), a na její zákazníky a další obchodní Partnery (dále jen „Kupující“). Výraz „dodávka“ zahrnuje dodávky veškerého zboží vyrobeného a/nebo nabízeného Prodávajícím (dále jen „Zboží“) a jakékoli související služby poskytované Prodávajícím. Prodávající je oprávněn uskutečňovat své dodávky s využitím třetích osob.
 2. Tyto VOP se vztahují na všechny typy smluv případně uzavřených s Prodávajícím, zejména na kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“).
 3. Obchodní podmínky Kupujícího se nepoužijí a jsou vyloučeny. Obchodní podmínky výše uvedeného druhu se použijí pouze na základě předchozí výslovné písemné dohody.

II. Uzavření smlouvy

 1. Prodávající učiní Kupujícímu nabídku na uzavření Smlouvy tím, že mu doručí cenovou nabídku (e-mailem nebo jakýmkoli jiným dohodnutým způsobem nebo obvyklou formou komunikace mezi smluvními stranami) s uvedením specifikace Zboží, kupní ceny Zboží a platebních a dodacích podmínek.
 2. Kupující musí cenovou nabídku potvrdit. Prodávající může cenovou nabídku ve lhůtě pro její potvrzení zrušit nebo změnit. Jestliže lhůta pro přijetí nabídky není výslovně stanovena, platí lhůta přiměřená v obchodním styku nebo zvyklosti zavedené mezi smluvními stranami.
 3. Jakékoli jednostranné změny nebo doplňky cenové nabídky ze strany Kupujícího jsou neplatné. Prodávající tímto výslovně vylučuje použití ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).
 4. Poté, co Kupující potvrdí nabídku, smluvní strany podepíší písemnou Smlouvu, v níž bude uveden odkaz na číslo cenové nabídky. Smlouva se považuje za uzavřenou, jakmile je podepsána Prodávajícím a Kupujícím.
 5. Po potvrzení cenové nabídky Kupujícím a podpisu Smlouvy Kupující bez výslovného souhlasu Prodávajícího nezmění ani nezruší objednávku ani podmínky uvedené v cenové nabídce.
 6. V případě zrušení objednávky nebo jakékoli její části Kupujícím je Prodávající oprávněn Kupujícímu naúčtovat storno poplatek ve výši třiceti pěti procent (35 %) celkové ceny objednávky nebo poměrné části ceny objednávky. Prodávající nenese odpovědnost za žádné prodlení v důsledku změn objednávky.
 7. Specifikace Zboží vyrobeného podle návrhu nebo požadavků Kupujícího vycházejí ze Specifikačních listů předložených Prodávajícím a písemně schválených Kupujícím. Specifikační listy předloží Prodávající nejpozději při podpisu Smlouvy. Poté, co Kupující schválí Specifikaci, jsou jakékoli změny Specifikace případně požadované Kupujícím možné pouze po přepracování Specifikačních listů a vyžadují písemný souhlas Prodávajícího. Veškeré dodatečné náklady vzniklé v důsledku změn(y) Specifikačních listů požadovaných Kupujícím ponese Kupující. V důsledku výše uvedeného může dojít ke zvýšení kupní ceny a prodloužení dodací lhůty.

III. Kupní cena, platba

 1. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za prodávané Zboží a jakékoli další poskytnuté služby platné nebo dohodnuté ceny. Totéž se vztahuje na služby a platby Prodávajícího ve vztahu k třetím osobám dojednané Kupujícím.
 2. Prodávající je oprávněn změnit dohodnuté kupní ceny nebo cenu za služby, jestliže Kupující požaduje dodatečné změny dodávky nebo služeb a Prodávající tyto změny schválil.
 3. Není-li výslovně dohodnuto jinak, kupní cena nezahrnuje žádné dodatečné náklady, jako jsou daně (např. DPH) a případně vzniklá cla, náklady na dopravu nebo zvláštní požadavky Kupujícího na obalové materiály. Jakékoli splatné daně a cla ponese Kupující. Není-li výslovně dohodnuto jinak, dodatečné služby, jako je instalace Zboží, školení a údržba budou fakturovány zvlášť.
 4. Prodávající je oprávněn při uzavření Smlouvy nebo kdykoli poté požadovat přiměřenou zálohovou platbu nebo záruku. V případě, že by záloha byla ve výši kupní ceny, nepoužije se článek X těchto VOP.
 5. Nebude-li ve faktuře vystavené Prodávajícím uvedeno jinak nebo nebude-li ve faktuře uvedeno datum splatnosti, je faktura splatná do 14 dnů od jejího doručení Kupujícímu. Prodávající je oprávněn kdykoli zesplatnit zálohové platby a požadovat jejich okamžitou úhradu.
 6. Jestliže se jedná o bezhotovostní platbu, je Kupující povinen při převodu kupní ceny uvést variabilní symbol platby. Jestliže se jedná o bezhotovostní platbu, je povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu splněna v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.
 7. Jakékoli poplatky za bankovní převod spojené s platbou ponese Kupující.
 8. V případě prodlení s úhradou je Prodávající oprávněn účtovat penále ve výši 0,2 % neuhrazené platby za každý den prodlení. Kupující zaplatí Prodávajícímu poplatek 200,- Kč za každou výzvu k úhradě částky po splatnosti, kterou mu zaslal Prodávající. Kromě toho také Kupující Prodávajícímu nahradí veškeré další náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním závazku Kupujícího, zejména náklady na právní zastoupení.

IV. Přeprava a dodání Zboží

 1. Prodávající dodá objednané Zboží na konkrétní adresu uvedenou v cenové nabídce, a pokud není uvedena, pak na adresu provozovny Kupujícího.
 2. Bude-li Smlouva odkazovat na jakékoli pravidlo Incoterms, má se za to, že jde o odkaz na nejnovější verzi Incoterms.
 3. Pokud z důvodů na straně Kupujícího proběhly opakované pokusy o dodání Zboží nebo bylo nutné Zboží dodat způsobem odlišným od způsobu uvedeného v cenové nabídce, je Kupující povinen uhradit veškeré náklady vzniklé v důsledku opakovaných pokusů o dodání nebo odlišného způsobu dodání Zboží.
 4. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího při převzetí dodávky, nebo v případě, že si je nepřevezme včas, pak v okamžiku, kdy mu bylo Zboží dáno k dispozici a Kupující porušil Smlouvu jeho nepřevzetím.
 5. Převod vlastnických práv je nezávislý na přechodu nebezpečí podle čl. IV odst. 4 těchto VOP. K převodu vlastnického práva ke Zboží dochází již dnem účinnosti Smlouvy.
 6. Kupující Zboží prohlédne co nejdříve to bude možné po přechodu nebezpečí škody na Zboží.
 7. Jestliže Kupující Zboží přesměruje během přepravy nebo vypraví na jiné místo, aniž by měl přiměřenou příležitost k jeho prohlídce, a Prodávající při podpisu Smlouvy o možnosti přesměrování nebo vypravení na jiné místo věděl nebo měl vědět, je možné prohlídku odložit do okamžiku dodání Zboží na nové místo určení.

V. Související služby

 1. Dohodnou-li se na tom smluvní strany, může Prodávající poskytovat Kupujícímu služby související s dodaným Zbožím, jako je jeho instalace, zaškolení personálu Kupujícího nebo jakýkoli typ technické podpory.
 2. Nebude-li výslovně dohodnuto jinak, ponese Kupující veškeré přiměřené náklady, zejména, nikoli však výlučně, náklady na přepravu, ubytování a jiné přiměřené náklady vzniklé Prodávajícímu při poskytování daných služeb.
 3. Než začne Prodávající poskytovat své služby, musí jej Kupující informovat o veškerých možných nebezpečích a dalších okolnostech, které by mohly mít nepříznivý vliv na jakost a/nebo dobu poskytování služeb.
 4. Kupující musí Prodávajícímu při poskytování souvisejících služeb poskytovat nezbytnou součinnost, zejména, nikoli však výlučně, mu umožnit vstup do prostor, v nichž bylo Zboží instalováno, nebo jiný přístup ke Zboží.
 5. Jakékoli nároky Kupujícího na náhradu škody týkající se poskytování služeb podle tohoto článku jsou vyloučeny. Výjimkami jsou smrt, tělesná újma nebo jiná újma na zdraví a škoda způsobená úmyslným porušením povinností nebo hrubou nedbalostí na straně Prodávajícího nebo jeho zaměstnanců.

VI. Práva a povinnosti Prodávajícího

 1. Prodávající dodá Zboží na místo dodání stanovené ve Smlouvě bez jakýchkoli vad a včas.
 2. Prodávající opatří Zboží obaly v souladu se svým standardním postupem balení, který bude vhodný pro expedici Zboží do konečného místa určení, avšak s tím, že bude-li Kupující požadovat změnu těchto postupů, Prodávající požadovanou změnu provede a Kupující ponese jakékoli přiměřené náklady vzniklé Prodávajícímu v souvislosti s dodržením takto upravených postupů, jež jdou nad rámec nákladů, které by Prodávajícímu vznikly při dodržení jeho standardních postupů.
 3. Prodávající je povinen předat Zboží a jakékoli s ním související doklady Kupujícímu.
 4. Prodávající musí dodat Zboží v množství, jakosti a provedení podle Smlouvy a uložené nebo zabalené způsobem uvedeným ve Smlouvě.
 5. Jestliže Prodávající dodá Zboží před určeným datem dodání, může do tohoto data dodat jakoukoli chybějící část nebo doplnit jakékoli chybějící množství dodaného Zboží nebo dodat Zboží náhradou za jakékoli vadné dodané Zboží nebo odstranit jakoukoli vadu dodaného Zboží.

VII. Práva a povinnosti Kupujícího

 1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými ve Smlouvě a těchto VOP.
 2. Kupující je povinen dodávku převzít. Kupující učiní vše, co od něj lze přiměřeně očekávat, aby Prodávajícímu umožnil Zboží dodat a předat Kupujícímu.
 3. Jestliže Kupující nesplní svou povinnost vyplývající z čl. VII odst. 2 těchto VOP včas a nebude-li dohodnuto jinak, Prodávající Zboží pro Kupujícího zdarma uskladní po dobu patnácti (15) dnů od data dodání stanoveného ve Smlouvě. Od šestnáctého (16.) dne Kupující hradí Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % kupní ceny za každý den uskladnění Zboží. Poplatek za uskladnění je splatný v plné výši při převzetí faktury za poplatek za uskladnění bez ohledu na to, zda byla Kupujícímu vystavena faktura za Zboží nebo Zboží již zaplatil. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávajícího požadovat náhradu škody vzniklou porušením povinnosti.

VIII.Záruka a nároky z vad

 1. Prodávající nese v souladu se Smlouvou a těmito VOP odpovědnost za jakoukoli vadu, která se bude vyskytovat v době přechodu nebezpečí na Kupujícího.
 2. Prodávající navíc poskytuje Kupujícímu záruku, na jejímž základě se zavazuje, že Zboží bude během záruční lhůty v délce 24 měsíců způsobilé pro obvyklý způsob použití. Záruční lhůta začíná běžet v okamžiku dodání Zboží Kupujícímu. Záruka se nevztahuje na žádné chemické výrobky vyrobené a/nebo nabízené Prodávajícím.
 3. Rozsah záruky může být přesněji vymezen v záručním listu, který případně poskytne Prodávající Kupujícímu při dodání Zboží.
 4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené i) úpravou, opravou nebo změnou Zboží provedenou Kupujícím nebo jakoukoli třetí osobou, kterou Prodávající výslovně písemně neschválil, ii) použitím, které je v rozporu s průvodní dokumentací Zboží nebo neodpovídá zamýšlenému použití Zboží, iii) nefunkčností Zboží, kterou způsobí Kupující nebo jakákoli třetí osoba začleněním nebo spojením Zboží s jinou součástí, materiálem nebo výrobkem Kupujícího či třetí osoby, nebo iv) tím, že se Kupující nebo jakákoli třetí osoba pokusí Zboží opravit nebo Zboží zneužijí či se v souvislosti se Zbožím dopustí úmyslného protiprávního jednání, nedbalosti nebo zaviní nehodu.
 5. Kupující bude Prodávajícího informovat o vadách Zboží v přiměřené lhůtě poté, co je zjistí nebo měl zjistit, nejpozději však 10 dnů po převzetí Zboží nebo 10 dnů po vzniku vady; v opačném případě pozbývá veškerých práv na nároky z titulu vad v souladu s těmito VOP.
 6. Oznámení ve smyslu čl. VIII odst. 5 těchto VOP musí konkrétně uvádět povahu vady vyjádřenou popisem jejího charakteru a rozsahu.
 7. Jestliže vadné plnění zakládá podstatné porušení Smlouvy, je Kupující oprávněn:
  i) nechat vadu odstranit zajištěním dodání nové bezvadné součásti nebo chybějící součásti,
  ii) odstranit vadu zajištěním opravy součásti,
  iii) obdržet přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  iv) odstoupit od Smlouvy, jestliže v přiměřené lhůtě nedojde k odstranění závady.
 8. Kupující není bez souhlasu Prodávajícího oprávněn změnit způsob řešení vadného plnění. Výše uvedená věta neplatí, jestliže Kupující požadoval opravu vady, která se ukáže být neopravitelnou.
 9. Kupující oznámí Prodávajícímu zvolené řešení vadného plnění při oznámení vady nebo následně bez zbytečného prodlení, nejpozději však 1 týden po oznámení vad.
 10. Zboží nelze bez výslovného schválení ze strany Prodávajícího vrátit se zpětným obdržením uhrazené platby ani jinak. Zboží musí být vráceno v dobrém stavu, v původním obalu s úplným označením a veškerou průvodní dokumentací s uvedením jakýchkoli nároků Kupujícího z titulu vad. Náklady na dodání jakéhokoli vráceného Zboží zaplatí předem Kupující. U vráceného Zboží může být účtován poplatek za jeho vrácení do zásob. Vrácené Zboží musí být bezpečně zabaleno v originálních obalových materiálech a odpovídajícím způsobem pojištěno a ochráněno tak, aby k Prodávajícímu bylo dodáno bez poškození. Veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu při opětovném uskladnění Zboží, včetně veškerých manipulačních poplatků, budou účtovány Kupujícímu. Zboží vyrobené podle návrhu nebo specifikace Kupujícího nelze vrátit se zpětným obdržením uhrazené platby.
 11. Prodávající, jeho spřízněné osoby a jejich vedoucí představitelé, ředitelé, zaměstnanci a zástupci nenesou odpovědnost za žádné nepřímé ani následné škody, zejména ušlý zisk, ztrátu funkčnosti, odstávku, ztrátu dobrého jména, přerušení provozu, prodlení s lněním nebo ušlé příležitosti. To neplatí v případě škody na osobnostních právech fyzické osoby nebo škody způsobené úmyslně či hrubou nedbalostí Prodávajícího.

IX. Ukončení Smlouvy

 1. Kromě důvodů stanovených právními předpisy je Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že nedošlo k zaplacení dohodnuté nebo požadované zálohové platby podle čl. III odst. 4 těchto VOP v přiměřené náhradní lhůtě stanovené Prodávajícím.
 2. Prodávající je také oprávněn odstoupit od Smlouvy z objektivních důvodů, zejména:
  i) jestliže není schopen plnit Smlouvu v důsledku vyšší moci nebo jiných okolností, za něž nenese odpovědnost; za vyšší moc je považována jakákoli událost mimo přiměřenou kontrolu Prodávajícího, jež má nepříznivý vliv na jeho plnění, zejména předpisy nebo nařízení státních orgánů, válka, povstání, požár, stávky, výluky, bezprostřední hrozba teroristického útoku nebo jakékoli jiné podobné příčiny,
  ii) jestliže informace poskytnuté Kupujícím, které jsou nezbytné pro uzavření Smlouvy nebo řádnou dodávku nebo poskytnutí služeb Prodávajícím, budou zavádějící nebo nepravdivé, například pokud jde o totožnost Kupujícího nebo účel,
  iii) jestliže Kupující vyhlásil platební neschopnost nebo bylo proti Prodávajícímu zahájeno konkurzní nebo insolvenční řízení,
  iv) v případě porušení čl. VII odst. 1 nebo čl. VII odst. 2 těchto VOP.
 3. Jestliže Prodávající oprávněně odstoupí od Smlouvy, není Kupující oprávněn požadovat žádnou náhradu.
 4. V případě odstoupení od Smlouvy má Prodávající nárok na náhradu odpovídající části kupní ceny Zboží dodaného nebo služeb poskytnutých do ukončení Smlouvy.

X. Zajištění

 1. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu zajištění splnění povinnosti Kupujícího vyplývající z čl. VII odst. 1 těchto VOP bude převedeno vlastnické právo ke Zboží. Zajišťovací převod vlastnického práva nabude účinnosti den poté, co nabude účinnosti Smlouva.
 2. Zajišťovací převod vlastnického práva se považuje za převod s rozvazovací podmínkou zaplacení celé kupní ceny.
 3. Po dobu trvání zajišťovacího převodu vlastnického práva bude Prodávající provádět pouze prostou správu Zboží ve smyslu ustanovení § 1405 a násl. Občanského zákoníku.
 4. Smluvní strany se dohodly na výpůjčce ve smyslu ustanovení § 2193 a násl. Občanského zákoníku s odkládací podmínkou ke dni předání Zboží Kupujícímu v souladu se Smlouvou a těmito VOP. Smlouva o výpůjčce bude ukončena v okamžiku zániku zajišťovacího převodu vlastnického práva v souladu s čl. X odst. 5 těchto VOP nebo v případě, že se zajišťovací převod vlastnického práva stane nepodmíněným podle čl. X odst. 7 těchto VOP. V případě ukončení převodu užívacích práv kvůli použití čl. X odst. 7 těchto VOP je Kupující povinen vrátit Zboží Prodávajícímu bez zbytečného prodlení po ukončení smlouvy o výpůjčce.
 5. Zajišťovací převod vlastnického práva zanikne v okamžiku zaplacení celé kupní ceny. Prodávající v důsledku výše uvedeného umožní Kupujícímu výkon jeho práv vyplývajících z vlastnictví Zboží v plném rozsahu.
 6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2044 Občanského zákoníku.
 7. Jestliže nebude splněna povinnost Kupujícího vyplývající z čl. VII odst. 1 těchto VOP v dodatečné lhůtě 3 měsíců poté, co tato povinnost nebyla v řádném termínu splněna, stane se zajišťovací převod práva nepodmíněným a Prodávající je oprávněn uplatňovat svá práva vyplývající z vlastnictví Zboží v plném rozsahu, včetně prodeje Zboží jakékoli třetí osobě.

XI. Nekalá soutěž a další prodej

 1. Kupující nezhotoví kopii ani napodobeninu Zboží.
 2. Kupující nebude Zboží bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího demontovat ani měnit.
 3. Kupující není oprávněn při dalším prodeji odstraňovat ani měnit původní označení Zboží.
 4. Při dalším prodeji Kupující poskytne svým zákazníkům originální průvodní dokumentaci ke Zboží.
 5. Kupující není s výjimkou dalšího prodeje oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího užívat jeho zapsanou ochrannou známku. Kupující je pro účely dalšího prodeje oprávněn užívat ochrannou známku Prodávajícího pouze s odkazem na Zboží zakoupené od Prodávajícího. Kupující není oprávněn užívat ochrannou známku v souvislosti s žádným jiným zbožím, které nevyrobil Prodávající.

XII. Mlčenlivost a reference

 1. Informace týkající se obchodní činnosti a/nebo záležitostí smluvních stran, které si smluvní strany sdělily během sjednávání Smlouvy nebo poté, zejména informace, které lze považovat za obchodní tajemství podle ustanovení § 504 Občanského zákoníku, jsou důvěrné a nesmějí být sděleny žádné třetí osobě, jestliže se nejedná o informace:
  i) které jsou nebo se stanou veřejně známými jinak než v přímém nebo nepřímém důsledku sdělení při porušení Smlouvy nebo těchto VOP nebo porušení jakéhokoli jiného závazku zachování důvěrnosti jakékoli třetí osoby,
  ii) které byly zjištěny ze zdroje nesouvisejícího se smluvními stranami, který není ve vztahu k těmto informacím vázán povinností mlčenlivosti nebo
  iii) v souvislosti s nimiž smluvní strana písemně uvede, že se nejedná o důvěrné informace.
 2. Smluvní strany jsou oprávněny sdělit důvěrné informace dle definice v čl. XII odst. 1 těchto VOP:
  i) odborným poradcům jako jsou právní zástupci, účetní nebo jacíkoli jiní poradci, na nichž se smluvní strany shodly,
  ii) požadují-li to kogentní ustanovení právních předpisů, rozhodnutí jakéhokoli příslušného soudu nebo jakéhokoli příslušného soudního, státního nebo správního orgánu,
  iii) osobám písemně schváleným druhou smluvní stranou.
 3. Smluvní strany zajistí ochranu důvěrných informací dle definice v článku XII odst. 1 těchto VOP ze strany svých zaměstnanců a spolupracujících osob či subjektů kterékoli ze smluvních stran.
 4. Bez ohledu na jakékoli opačné ustanovení těchto VOP je Prodávající oprávněn užívat jméno Kupujícího a výsledky používání Zboží ve svých marketingových a propagačních materiálech, jako reference o svých zkušenostech a v interních systémech správy dat.

XIII.Závěrečná ustanovení

 1. Ústní dohody jsou závazné pouze v případě, že byly potvrzeny písemně. Změny a doplňky Smluv, tohoto článku, přijetí nabídky Kupujícím a tyto Všeobecné obchodní podmínky budou vyhotoveny písemně.
 2. Kupující není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu Prodávajícího převést žádné právo ani závazek ani Smlouvu jako celek na žádnou třetí osobu.
 3. Veškerá oznámení nebo prohlášení týkající se Smlouvy budou učiněna v českém nebo anglickém jazyce elektronickými komunikačními prostředky (e-mailem) nebo jakýmkoli jiným způsobem vyplývajícím ze zvyklostí zavedených mezi smluvními stranami. Výše uvedené se nepoužije na oznámení nebo prohlášení zakládající ukončení Smlouvy a oznámení ve smyslu čl. VIII odst. 6 těchto VOP, které je třeba učinit doporučenou poštou, ani oznámení či prohlášení, která je třeba učinit písemně.
 4. Veškeré Smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí českým právem. Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) a kolizní normy jsou vyloučeny.
 5. Veškeré spory budou řešit výhradně soudy příslušné podle sídla Prodávajícího.
 6. Tyto VOP tvoří nedílnou součást všech Smluv uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto VOP a ustanoveními Smlouvy mají přednost ustanovení Smlouvy.
 7. Neplatností nebo neúčinností kteréhokoli ustanovení těchto VOP není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Ostatní záležitosti se řídí zákonnými ustanoveními. Jakákoli neplatná ustanovení těchto VOP budou nahrazena zákonnými ustanoveními, jejichž smysl a význam jsou nejbližší neplatným ustanovením.
 8. Zástupce podepisující nebo potvrzující jménem Kupujícího jakékoli dokumenty nebo objednávky v tištěné nebo elektronické podobě potvrzuje, prohlašuje a zaručuje, že četl/a a porozuměl/a těmto VOP a disponuje řádným oprávněním Kupujícího k tomu, aby podepisoval/a jeho jménem a zavazoval/a jej k těmto VOP.
 9. Nebude-li Prodávající v jednom či více případech trvat na plnění kteréhokoli ustanovení těchto VOP nebo neuplatní-li Prodávající kterékoli své právo podle těchto VOP, nelze to vykládat jako vzdání se takových podmínek nebo práv podle těchto VOP a tato skutečnost nemá vliv na právo Prodávajícího trvat na důsledném plnění a dodržování těchto VOP kdykoli v budoucnu.
 10. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 01.09.2017.