VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

AMCON Europe s.r.o.

I. Oblast platnosti

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „GTC“) platí pro všechny dodávky poskytované společností AMCON Europe s.r.o., ID č.: 24831115, s registrovaným sídlem na adrese Za Tratí 207, 252 19 Chrášťany, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178375 (dále jen „prodávající“) jejím zákazníkům nebo jiným obchodním partnerům (dále jen „kupující“). Termín „dodávka“ zahrnuje dodání jakéhokoli zboží vyrobeného a/nebo nabízeného prodávajícím (dále jen „zboží“) a jakýchkoli souvisejících služeb poskytovaných prodávajícím. Prodávající je oprávněn realizovat své dodávky prostřednictvím třetích stran.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny typy smluv, které mohou být uzavřeny s prodávajícím, zejména, ale ne výhradně, pro smlouvy kupní (dále jen „smlouva“).
 3. Obchodní podmínky kupujícího neplatí a jsou vyloučeny. Takové obchodní podmínky platí pouze na základě výslovné předchozí písemné dohody.

 

II. Uzavření smlouvy

 1. Prodávající podává nabídku na uzavření smlouvy kupujícímu doručením cenové nabídky kupujícímu (e-mailem nebo jakýmkoli jiným prostředkem dohodnutým nebo obvyklým pro komunikaci mezi stranami), která obsahuje specifikaci kupní ceny zboží a platebních a dodacích podmínek.
 2. Cenová nabídka podléhá schválení kupujícího. Cenová nabídka může být prodávajícím odvolána nebo změněna ve lhůtě nebo časovém termínu pro její schválení. Pokud lhůta nebo časový termín pro její schválení není výslovně stanoven, platí přiměřená lhůta nebo časový termín vyplývající z obchodního užívání nebo z praxe zavedené mezi stranami.
 3. Veškeré jednostranné úpravy, změny nebo dodatky k cenové nabídce, provedené kupujícím, jsou neplatné a neúčinné. Prodávající tímto výslovně vylučuje uplatnění oddílu 1740 (3) zákona č. 89/2012 Sb., českého občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
 4. Jakmile je cenová nabídka schválena kupujícím, podepíšou strany písemnou smlouvu, která obsahuje odkaz na číslo cenové nabídky. Smlouva je považována za uzavřenou, jakmile je podepsána prodávajícím i kupujícím.
 5. Po schválení cenové nabídky kupujícím a podepsání smlouvy nesmí kupující bez výslovného svolení prodávajícího změnit, upravit nebo zrušit objednávku ani podmínky obsažené v cenové nabídce.
 6. V případě zrušení objednávky nebo jakékoli její části kupujícím může prodávající naúčtovat kupujícímu stornovací poplatek ve výši třiceti pěti procent (35 %) celkové ceny objednávky nebo poměrné části ceny objednávky. Prodávající nenese odpovědnost za žádné zpoždění způsobené změnami objednávky.
 7. Specifikace zboží vyrobeného podle návrhu nebo požadavků kupujícího jsou založené na specifikačních listech poskytnutých písemně prodávajícím a schválených písemně kupujícím. Specifikační listy poskytne prodávající nejpozději při podepsání smlouvy. Jakmile kupující schválí specifikace, nejsou možné žádné změny specifikací požadované kupujícím bez revize specifikačních listů a bez písemného schválení prodávajícího. Veškeré dodatečné náklady vzniklé v důsledku změn specifikačních listů požadovaných kupujícím nese kupující. Následně se může zvýšit kupní cena a prodloužit dodací lhůta.

 

III.   Kupní cena, platba

 1. Kupující souhlasí, že zaplatí prodávajícímu za nákup zboží a všechny ostatní poskytnuté služby platné nebo dohodnuté ceny. To platí také pro služby a platby, které poskytne prodávající třetím stranám sjednaným kupujícím.
 2. Za předpokladu, že si kupující vyžádá dodatečné změny v dodávce nebo ve službách a prodávající takové změny schválí, může prodávající změnit dohodnuté kupní ceny nebo ceny za služby.
 3. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, nezahrnuje kupní cena žádné dodatečné náklady, jako jsou daně (např. DPH) a cla, pokud vzniknou, náklady na přepravu nebo speciální požadavky týkající se balení, vznesené kupujícím. Veškeré daně nebo cla, jsou-li uvaleny, hradí kupující. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, fakturují se dodatečné služby, např. instalace zboží, školení nebo údržba, samostatně.
 4. Prodávající je oprávněn žádat při uzavření smlouvy nebo později přiměřenou platbu předem nebo zajištění. Pokud platba předem odpovídá kupní ceně, neplatí článek X tohoto dokumentu.
 5. Pokud faktura vystavená prodávajícím nestanovuje jinak nebo pokud není uvedeno datum splatnosti, je faktura splatná do 14 dnů od doručení kupujícímu. Prodávající je oprávněn v libovolném okamžiku prohlásit platby předem za splatné a požadovat jejich okamžitou úhradu.
 6. Je-li platební metoda bezhotovostní, je kupující povinen uvést při převodu kupní ceny referenční číslo platby. Je-li platební metoda bezhotovostní, je povinnost prodávajícího zaplatit kupní cenu splněna v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.
 7. Veškeré poplatky za bankovní převod spojené s platbou hradí kupující.
 8. V případě prodlení s platbou je prodávající oprávněn účtovat si penále ve výši 0,2 % platby v prodlení za každý den prodlení. Kupující zaplatí prodávajícímu poplatek 200 CZK za každé upozornění na prodlení zaslané prodávajícím kupujícímu. Kromě toho uhradí kupující prodávajícímu také veškeré další náklady vzniklé ve spojení s vymáháním dluhu kupujícího, zejména výlohy na právní zastoupení.

 

IV. Přeprava a dodání zboží

 1. Prodávající doručí objednané zboží na stanovenou adresu uvedenou v cenové nabídce, jinak na adresu sídla prodávajícího.
 2. Jestliže se smlouva odvolává na jakékoli pravidlo Incoterms, předpokládá se poslední verze Incoterms.
 3. V případě, že z důvodů na straně kupujícího budou provedeny opakované pokusy doručit zboží nebo bude muset být zboží doručeno způsobem odlišným od způsobu stanoveného v cenové nabídce, je kupující povinen uhradit všechny výdaje vzniklé kvůli opakovaným pokusům o doručení nebo kvůli provedení doručení odlišným způsobem.
 4. Riziko poškození zboží přechází na kupujícího při převzetí dodávky, nebo, pokud nebude dodávka převzata v dohodnutém termínu, od okamžiku, kdy bude zboží dáno kupujícímu k dispozici a kupující se dopustí porušení smlouvy nepřevzetím dodávky.
 5. Převod vlastnického práva je na přechodu rizika podle článku IV. (4) tohoto dokumentu nezávislý. Vlastnické právo na zboží se převádí samotnou smlouvou k datu jejího vstoupení v platnost.
 6. Kupující co možná nejdříve po přechodu rizika poškození zboží překontroluje zboží.
 7. Bude-li zboží během přepravy přesměrováno nebo posláno kupujícím na jinou adresu, aniž by měl kupující přiměřenou příležitost zboží překontrolovat, a prodávající v době uzavření smlouvy o možnosti takového přesměrování nebo poslání na jinou adresu věděl nebo měl vědět, může být překontrolování odloženo, dokud zboží nedorazí na nové místo určení.

 

V. Související služby

 1. Pokud je to mezi stranami sjednáno, může prodávající poskytnout kupujícímu služby související s dodaným zbožím, například instalaci zboží, školení personálu kupujícího nebo jakýkoli jiný druh technické asistence.
 2. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, hradí kupující všechny přiměřené náklady, zejména, ale ne výhradně, náklady na dopravu, ubytování a jiné přiměřené výdaje vzniklé prodávajícímu poskytnutím takových služeb.
 3. Kupující musí informovat prodávajícího o všech možných rizicích a jiných okolnostech, které by mohly mít vliv na kvalitu a/nebo termín poskytnutí služeb, a to před zahájením poskytování služeb prodávajícím.
 4. Kupující musí poskytnout prodávajícímu během realizace souvisejících služeb nezbytnou součinnost, zejména, ale ne výhradně, musí kupující umožnit prodávajícímu vstup do svých objektů, kde je nainstalováno zboží, nebo zajistit prodávajícímu přístup ke zboží jiným způsobem.
 5. Jakékoli nároky na náhradu škod ze strany kupujícího v souvislosti s poskytováním služeb podle tohoto článku jsou vyloučeny. Mezi výjimky patří smrt, ublížení na těle nebo jiné poškození zdraví a škody způsobené úmyslným porušením povinností nebo hrubou nedbalostí na straně prodávajícího nebo jeho zaměstnanců.

  VI. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající doručí zboží na místo dodání stanovené ve smlouvě, a to bez závad a v dohodnutém termínu.
 2. Prodávající zabalí zboží v souladu se standardním balicím postupem prodávajícího, který bude vhodný pro přepravu zboží na konečné místo určení, avšak za předpokladu, že si kupující vyžádá změnu tohoto postupu, provede prodávající požadované změny a kupující uhradí všechny přiměřené výdaje vzniklé prodávajícímu při dodržení takových změněných postupů, překračující výdaje, které by vznikly prodávajícímu při dodržení jeho standardního postupu.
 3. Prodávající je povinen předat zboží a veškeré s ním související dokumenty kupujícímu.
 4. Prodávající musí dodat zboží v množství, kvalitě a provedení podle požadavků smlouvy, v kontejneru nebo obalu odpovídajícím požadavkům smlouvy.
 5. Pokud prodávající dodá zboží před datem dodání, může do tohoto data dodat jakékoli případně chybějící díly nebo opravit jakoukoli případnou závadu v množství dodaného zboží, nebo dodat zboží nahrazující jakékoli případně vadné dodané zboží nebo opravit jakoukoli případnou závadu v dodaném zboží.

 

VII. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu v souladu s platebními podmínkami stanovenými ve smlouvě a těchto všeobecných obchodních podmínkách.
 2. Kupující je povinen převzít dodávku. Kupující musí rovněž provést všechny úkony, které od něj mohou být rozumně očekávány, aby umožnil prodávajícímu uskutečnit dodávku a předat zboží kupujícímu.
 3. V případě, že kupující nesplní ve stanoveném termínu některou svou povinnost vyplývající z článku VII (2) tohoto dokumentu, a pokud není dohodnuto jinak, uloží prodávající zboží pro kupujícího bezplatně na patnáct (15) dnů od data dodání stanoveného ve smlouvě. Od šestnáctého (16.) dne platí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % kupní ceny za každý den uskladnění zboží. Skladovací poplatek je v úplnosti splatný při přijetí faktury na skladovací poplatek, bez ohledu na to, jestli bylo kupujícímu vyfakturováno zboží nebo jestli za něj zaplatil. Platba smluvní pokuty nemá vliv na právo prodávajícího nárokovat náhradu škod způsobených porušením povinnosti.

 

VIII. Záruka a nároky v případě závad

 1. Prodávající je v souladu se smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami odpovědný za každou závadu existující v okamžiku, kdy přejde riziko na kupujícího.
 2. Kromě toho poskytuje prodávající kupujícímu záruku, podle které prodávající garantuje, že bude zboží vhodné pro použití k obvyklému účelu, a to během záruční doby 24 měsíců. Záruční doba začíná při dodání zboží kupujícímu. Záruka se nevztahuje na žádné chemické produkty vyrobené a/nebo nabízené prodávajícím.
 3. Rozsah záruky může být přesněji vymezen v záručním certifikátu, který může prodávající poskytnout kupujícímu při dodání zboží.
 4. Záruka neplatí v případě, že je jakákoli závada způsobena: (i) jakoukoli úpravou, opravou nebo změnou zboží kupujícím nebo jakoukoli třetí stranou, pokud nebyla výslovně písemně schválena prodávajícím; (ii) použitím v rozporu s dokumentací přiloženou ke zboží nebo se zamýšleným účelem použití zboží; (iii) jakoukoli chybou související se zbožím, která vznikne v důsledku začlenění nebo zkombinování s komponentou, materiálem nebo výrobkem kupujícího nebo třetí strany, provedeného kupujícím nebo jakoukoli třetí stranou; nebo (iv) pokusem kupujícího nebo jakékoli třetí strany o opravu, nesprávným použitím, vědomě nesprávným postupem, nedbalostí nebo nehodou s ohledem na zboží.
 5. Kupující musí informovat prodávajícího o závadách zboží v přiměřené lhůtě poté, co je zjistí nebo je měl zjistit, ale nejpozději 10 dnů po převzetí zboží nebo 10 dnů po výskytu závady, jinak ztrácí veškerá práva uplatňovat nároky na závady v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 6. Upozornění ve smyslu článku VIII (5) tohoto dokumentu musí konkrétně stanovit podstatu závady na základě popisu povahy a rozsahu závady.
 7. Pokud vadný výkon představuje zásadní porušení smlouvy, má kupující právo: i) na odstranění závady poskytnutím nové nezávadné položky nebo dodáním chybějící položky, ii) na odstranění závady opravou položky, iii) na přiměřené snížení kupní ceny, nebo iv) na odstoupení od smlouvy, není-li závada odstraněna během přiměřeného časového rámce.
 8. Kupující nesmí změnit svou volbu bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, jestliže si kupující vyžádá opravu závady, která se ukáže jako neopravitelná.
 9. Kupující sdělí prodávajícímu právo, které si zvolil, při oznámení závady nebo bez zbytečného prodlení později, ale nejpozději 1 týden po oznámení závady.
 10. Žádné zboží nesmí být vráceno proti dobropisu ani jinak, pokud kupující neobdrží výslovné schválení prodávajícího. Zboží musí být vráceno v dobrém stavu, v originálním obalu s vyplněnou identifikací a s veškerou průvodní dokumentací obsahující podrobnosti o všech nárokovaných závadách podle požadavků kupujícího. Náklady na doručení vráceného zboží musí být předem uhrazeny kupujícím. Vrácené zboží může podléhat manipulačnímu (restocking) poplatku. Vrácené zboží musí být bezpečně zabaleno v originálních obalových materiálech a dostatečně pojištěno a chráněno, aby se bez poškození dostalo k prodávajícímu. Veškeré náklady vzniklé prodávajícímu při vrácení zboží se účtují kupujícímu, a to včetně všech případných manipulačních poplatků. Zboží vyrobené podle návrhu nebo specifikace kupujícího nemůže být vráceno proti dobropisu.
 11. Prodávající, jeho pobočky a jejich funkcionáři, ředitelé, zaměstnanci a zástupci nenesou odpovědnost za žádné nepřímé nebo následné škody, včetně mimo jiné ušlého zisku, ztráty užívání, prostojů, ztráty dobré pověsti, přerušení podnikání, prodlení s plněním nebo ztracených příležitostí. To neplatí v případě, že došlo k poškození přirozených práv jednotlivce, úmyslně nebo hrubou nedbalostí prodávajícího.

 

IX. Ukončení smlouvy

 1. Kromě zákonných důvodů může prodávající odstoupit od smlouvy v případě, že nebyla uhrazena dohodnutá nebo požadovaná platba předem podle článku III (4) tohoto dokumentu, a to ani po přiměřené době odkladu stanovené prodávajícím.
 2. Prodávající je podobně oprávněn odstoupit od smlouvy z objektivně ospravedlnitelných důvodů, zejména: i) pokud prodávající není schopen splnit smlouvu kvůli vyšší moci nebo jiným okolnostem, za které prodávající nenese odpovědnost; jako vyšší moc je třeba chápat jakoukoli událost mimo rozumnou kontrolu prodávajícího a ovlivnění jeho výkonu, včetně mimo jiné státních regulací nebo nařízení, války, občanských nepokojů, požáru, stávek, výluk, bezprostředního ohrožení teroristickým útokem nebo jakékoli jiné podobné příčiny; ii) pokud kupující poskytne zavádějící nebo nesprávné informace potřebné ke splnění smlouvy nebo k tomu, aby prodávající mohl uskutečnit správnou dodávku nebo službu, např. s ohledem na totožnost kupujícího nebo účel použití; iii) pokud kupující ohlásí platební neschopnost nebo pokud bylo proti prodávajícímu zahájeno konkurzní nebo insolvenční řízení; iv) v případě porušení článku VII (1) nebo článku VII (2) tohoto dokumentu.
 3. Jestliže prodávající odstoupí z legitimních důvodů od smlouvy, není kupující oprávněn žádat jakoukoli kompenzaci.
 4. V případě odstoupení od smlouvy má prodávající právo na úhradu odpovídající části kupní ceny za zboží dodané nebo služby poskytnuté před ukončením smlouvy.

 

X. Jistota

 1. Strany se dohodly na převodu vlastnického práva na zboží jako jistoty při splnění povinností kupujícího vyplývajících z článku VII (1) tohoto dokumentu. Převod vlastnictví jako jistoty vstupuje v platnost den po dni vstupu v platnost této smlouvy.
 2. Převod vlastnického práva jako jistoty se předpokládá jako převod s rozvazovací podmínkou platby celé kupní ceny.
 3. Během doby trvání převodu vlastnického práva jako jistoty smí prodávající provádět pouze jednoduchou správu zboží ve smyslu oddílu 1405 et seq. občanského zákoníku.
 4. Strany se dohodly na zapůjčení k užívání ve smyslu oddílu 2193 et seq. občanského zákoníku s odkládací podmínkou ke dni předání zboží kupujícímu v souladu se smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Smlouva o zapůjčení k užívání končí v okamžiku dokončení převodu vlastnického práva jako jistoty v souladu s článkem X (5) tohoto dokumentu nebo v případě, že se převod vlastnického práva jako jistoty stane bezpodmínečným podle článku X (7) tohoto dokumentu. V případě převodu užívání kvůli uplatnění článku X (7) tohoto dokumentu je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu bez zbytečného prodlení po ukončení smlouvy o zapůjčení k užívání.
 5. Převod vlastnického práva jako jistoty je ukončen v okamžiku zaplacení celé kupní ceny. Následně umožní prodávající kupujícímu v plném rozsahu uplatňovat jeho práva vyplývající z vlastnictví zboží.
 6. Strany se dohodly na vyloučení oddílu 2044 občanského zákoníku.
 7. Pokud povinnost kupujícího vyplývající z článku VII (1) tohoto dokumentu nebude splněna v dodatečné časové lhůtě 3 měsíců po prodlení s takovou povinností, stává se převod vlastnického práva jako jistoty bezpodmínečným a prodávající je oprávněn uplatnit v plném rozsahu svá práva vyplývající z vlastnictví zboží, včetně prodeje zboží jakékoli třetí osobě.

 

XI. Nekalá soutěž a další prodej

 1. Kupující nevyrobí žádnou kopii nebo napodobeninu zboží.
 2. Kupující nerozmontuje ani nezmění zboží bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
 3. Kupující není oprávněn při dalším prodeji odstranit nebo změnit originální označení zboží.
 4. Při dalším prodeji poskytne kupující svým zákazníkům originální dokumentaci přiloženou ke zboží.
 5. S výjimkou dalšího prodeje není kupující oprávněn používat registrovanou ochrannou známku prodávajícího bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Pro účely dalšího prodeje je kupující oprávněn používat ochrannou známku prodávajícího pouze v souvislosti se zbožím zakoupeným od prodávajícího. Kupující není oprávněn používat ochrannou známku ve spojení s jakýmkoli jiným zbožím, nevyrobeným prodávajícím.

 

XII. Utajení a reference

 1. Informace týkající se obchodního podnikání a/nebo záležitostí stran, které si strany navzájem sdělí v průběhu vyjednávání o smlouvě nebo později, zejména ty, které lze považovat za obchodní tajemství podle oddílu 504 občanského zákoníku, jsou důvěrné a nesmí být sděleny žádné třetí straně, pokud se nejedná o informace: i) které jsou nebo se stanou veřejně známými jinak než v přímém nebo nepřímém důsledku prozrazení informací v rozporu se smlouvou nebo těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo v rozporu s jakoukoli jinou povinností utajení jakékoli třetí strany; ii) které byly zjištěny ze zdroje nespojeného se stranami, přičemž tento zdroj nepodléhá povinnosti utajení s ohledem na takové informace, nebo iii) ohledně kterých daná strana písemně potvrdí, že nepředstavují informace důvěrné.
 1. Strany mohou sdělit důvěrné informace definované v článku XII (1) tohoto dokumentu: i) profesionálním poradcům, jako jsou právníci, účetní nebo jakékoli jiné sjednané poradenské strany; ii) na základě požadavku platného zákona, příkazu jakéhokoli soudu příslušné jurisdikce nebo jakéhokoli příslušného judikátu, případně státního nebo regulačního orgánu; iii) osobám schváleným písemně druhou stranou.
 1. Strany musí zajistit ochranu důvěrných informací definovaných v článku XII (1) tohoto dokumentu svými zaměstnanci a spolupracujícími osobami nebo organizacemi každé strany.
 2. Bez ohledu na cokoli zde uvedeného v opačném smyslu může prodávající používat jméno kupujícího a výsledky realizace zboží ve svých marketingových a propagačních materiálech, jako doložení svých zkušeností a v interních datových systémech.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Ústní dohody jsou závazné, pouze když jsou potvrzeny písemně. Změny a dodatky smluv, tohoto článku, schválení cenové nabídky kupujícím nebo těchto všeobecných obchodních podmínek musí být písemné.
 2. Kupující není oprávněn přenést jakékoli právo nebo povinnost, nebo smlouvu jako celek, jakékoli třetí straně bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího.
 3. Veškerá oznámení nebo prohlášení týkající se smlouvy musí být uskutečněna v českém nebo anglickém jazyce prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailu) nebo jakýmkoli jiným způsobem vyplývajícím z praxe zavedené mezi stranami. To neplatí pro oznámení nebo prohlášení vedoucí k ukončení smlouvy a pro upozornění ve smyslu článku VIII (6) tohoto dokumentu, která smí být zaslána pouze doporučeným dopisem, nebo pro oznámení nebo prohlášení, která musí být uskutečněna písemně.
 4. Všechny smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českými zákony. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) a pravidel regulujících odporující si zákony je vyloučeno.
 5. Veškeré spory budou řešeny výhradně příslušnými soudy s jurisdikcí platnou pro prodávajícího s ohledem na jeho registrovanou adresu.
 6. Tyto všeobecné obchodní podmínky představují nedílnou součást všech smluv uzavřených prodávajícím a kupujícím a mezi nimi. V případě nesrovnalosti mezi ustanoveními tohoto dokumentu a ustanoveními smlouvy mají přednost ustanovení smlouvy.
 7. Neplatnost nebo neúčinnost jakéhokoli ustanovení tohoto dokumentu je bez újmy na platnosti a účinnosti ustanovení ostatních. Ostatní záležitosti se řídí zákonnými ustanoveními. Jakékoli neplatné ustanovení tohoto dokumentu bude nahrazeno zákonným ustanovením se smyslem a významem nejbližším neplatnému ustanovení.
 8. Osoba, která schvaluje nebo realizuje jakékoli dokumenty nebo objednávky, ať ve formě vytištěné kopie nebo online, jménem kupujícího, potvrzuje, souhlasí a zaručuje, že si přečetla a pochopila tyto všeobecné obchodní podmínky a je řádně oprávněna kupujícím k takovému výkonu jménem kupujícího; kupující je pak těmito všeobecnými obchodními podmínkami vázán.
 9. Netrvání prodávajícího na jakékoli jedné nebo více instancích při uplatňování těchto všeobecných obchodních podmínek stanovených v tomto dokumentu nebo neuplatnění jakýchkoli jeho práv podle tohoto dokumentu prodávajícím nesmí být vykládáno jako zřeknutí se nebo upuštění od jakýchkoli takových termínů, podmínek nebo práv podle tohoto dokumentu a nemá vliv na právo prodávajícího trvat na striktní realizaci a dodržování s ohledem na jakékoli budoucí uplatňování těchto všeobecných obchodních podmínek.
 10. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 01.09.2017.