AMCON process optimization strip

Chemie a optimalizace procesů

Proč byste měli optimalizovat procesy úpravy odpadní vody?

Plánujete zeštíhlení rozpočtů, musíte dodržovat požadavky zákonů a ochrany životního prostředí nebo se potýkáte s komplexními procesy úpravy odpadních vod? Toto jsou výzvy, kterým čelí odvětví vodárenství a čištění odpadní vody. A tyto výzvy nebyly nikdy větší. Optimalizace chemického zpracování odpadu je proto klíčová pro vylepšení procesu úpravy odpadní vody. Všechna průmyslová odvětví nesou odpovědnost za monitorování vlastností odpadů, které vypouštějí a které musí splňovat požadavky daných předpisů.

Podmínky schválení vypouštění odpadní vody z podniků se obvykle určují podle jejího složení. Tyto podmínky se však mohou v jednotlivých zemích a odvětvích značně lišit. Obecně zahrnují teplotu, pH, obsah tuku, oleje a mastnoty (FOG), CHSK (chemická spotřeba kyslíku), podíl nerozpuštěných pevných látek a úroveň síranů, těžkých kovů a jiných specifických průmyslových chemických látek, znečišťujících odpadní vodu. Kromě kontrolních opatření stanovují některé místní orgány také intervaly testování vzorků. Vzorky musí být analyzovány akreditovanými laboratořemi, a navíc provádějí pravidelné audity a namátkové kontroly za účelem monitorování dodržování předpisů.

Optimalizace úpravy odpadní vody- volba správného koagulantu a flokulantu

Pro optimalizaci procesu a technologie pro úpravu odpadní vody je zásadní volba nejvhodnějšího koagulantu a flokulantu. Volba nejúčinnějších chemických látek se řídí dle těchto parametrů – provozní proces čistírny a typy odstraňovaných nerozpuštěných pevných látek. Správná volba chemické látky má podstatný vliv jak na snížení provozních nákladů, tak na dodržování předpisů. Při výběru nejvhodnějších koagulantů a flokulantů musíme mít na paměti dopad používání látky na životní prostředí. Chemické produkty YESfloc®, jsou organické, biologicky rozložitelné polymery, které snižují uhlíkovou stopu a dopad na životní prostředí.

Správný způsob, míra a frekvence dávkování chemických látek

Další krok při optimalizaci procesu úpravy odpadní vody spočívá ve správném dávkování chemických látek. Nesprávným, nedostatečným nebo nadměrným, dávkováním můžete ohrozit bezproblémový chod vaší čistírny a zvýšit provozní náklady dalším zásahem za účelem nápravy. Nejen volba chemických látek, ale také systém a frekvence dávkování flokulantu jsou určeny strukturou a složením odpadní vody. Je proto nanejvýš důležité, aby každá chemikálie byla používaná ve správném množství, ve správný čas a přidána správným/nejúčinnějším způsobem.

Optimalizace úpravy odpadní vody a správné dávkování chemických látek pomáhá:

  1. Snížit provozní náklady – Chemické látky používané v procesu úpravy odpadních vod jsou nákladné, a proto je v zájmu čistíren odpadních vod jejich správná spotřeba a striktní kontrola způsobu a frekvence dávkování. Nadměrné dávkování často vede ke zbytečně vysokým výdajům za materiál a k překročení finančních rozpočtů. Kromě toho vysoké množství chemických látek obsažených v upravené odpadní vodě vypouštěné do kanalizace, často překročí povolené limity vypouštění. Na druhou stranu, nedostatečné dávkování obvykle sníží účinnost zpracování odpadní vody a vede k opakovanému porušování licenčních podmínek. Nedostatečné dávkování rovněž snižuje účinnost odvodňování kalu a vede k vyšším poplatkům za likvidaci kalu.
  2. Předcházet finančním sankcím, přerušení provozu a obchodním ztrátám – Překročení povolených limitů vypouštění někdy končí úplným odstavením provozu podniku nebo, častěji, k finančním pokutám. Kromě toho  správné dávkování chemických látek pomáhá udržovat hladký chod výroby a provozu.
  3. Zachovávat zelené prostředí – Správné dávkování chemikálií pomáhá, jak již bylo zmíněno, snížit obsah znečišťujících látek v odpadu. Snížením míry znečištění nejen předcházíte finančním pokutám, ale berete také ohled na naši planetu. ‚Zelená‘ planeta je právě dnes žhavým tématem. Proto je v současné době naprosto běžné a důležité, že většina podniků dává přednost partnerství s akreditovanými společnostmi podporujícími zelený étos a agendu.

Naše výrobky

YESfloc chemical products

Investice, která se vyplatí

Investice do účinnějších čisticích chemických látek nebo dávkovacích zařízení vede k významným úsporám nákladů v hospodaření a likvidaci kalů. Naši zkušení inženýři v oboru chemikálií pro úpravu odpadních vod s vámi budou rádi spolupracovat a pomůžou vám stanovit nejvhodnější a nákladově nejefektivnější strategii dávkování chemických látek pro váš podnik. Poskytnou vám technickou podporu a pomůžou při průběžném dodržování požadavků předpisů a předcházení potenciálním finančním pokutám.