AMCON process optimization strip

Chemie a optimalizace procesů

Optimalizace úpravy odpadní vody

Zeštíhlování rozpočtů, požadavky zákonů a ochrany životního prostředí, stejně jako narůstající komplexnost procesů. Tyto výzvy, kterým čelí odvětví vodárenství a čištění odpadní vody, nebyly nikdy větší. Optimalizace chemického zpracování ve vaší čistírně odpadu je proto rozhodujícím faktorem pro vylepšování procesů úpravy odpadní vody při současné minimalizaci těchto překážek. Všechna průmyslová odvětví nesou odpovědnost za monitorování vlastností odpadů, které vypouštějí a které musí splňovat požadavky předpisů. Podmínky schválení vypouštění odpadní vody z podniků se obvykle určují podle jejího složení. Tyto podmínky se však mohou v jednotlivých zemích a odvětvích značně lišit, ale obecně zahrnují teplotu, pH, obsah tuku, oleje a mastnoty (FOG), COD (chemická spotřeba kyslíku), podíl suspendovaných pevných látek a úrovně síranů, těžkých kovů a jiných specifických průmyslových chemických látek, znečišťujících odpadní vodu. Kromě kontrolních opatření stanovují některé místní orgány také intervaly testování vzorků, které musí být analyzovány akreditovanými laboratořemi, a navíc provádějí pravidelné audity a namátkové kontroly za účelem monitorování dodržování předpisů.

Zlepšení úpravy vaší odpadní vody

Pro optimalizaci procesu a technologie úpravy odpadní vody je zásadní volba nejvhodnějšího koagulantu a flokulantu. Volba nejúčinnějších chemických látek se musí orientovat podle těchto parametrů – provozní proces čistírny a typy odstraňovaných suspendovaných pevných látek. Provedení správné volby chemických látek má podstatný vliv jak na ziskovost, tak na dodržování předpisů. Další úvahy při vybírání nejvhodnějších koagulantů a flokulantů pro vaše práce musí zahrnovat dopad používání chemických látek na životní prostředí. Volba výrobků YESfloc®, což jsou organické, biologicky rozložitelné polymery, představuje způsob, jak snížit uhlíkové stopy a dopad na životní prostředí.

Správné dávkování chemických látek

Další krok při optimalizaci úpravy odpadní vody spočívá v předcházení nedostatečného nebo nadměrného dávkování chemických látek. Nejen volba chemických látek, ale také režimy dávkování jsou určeny strukturou a složením odpadu. Je proto nanejvýš důležité, aby byla každá chemikálie používána ve správném množství a ve správný čas a aby byla přidávána do proudu odpadní vody nejúčinnějším způsobem. Optimalizace chemické úpravy odpadní vody a správné dávkování chemických látek pomáhá:

  1. Snížit provozní náklady – Chemické látky používané v procesu jsou nákladné, a proto musí být v zájmu čistíren odpadních vod jejich správná spotřeba a striktní kontrola režimů dávkování. Nadměrné dávkování může vést ke zbytečně vysokým výdajům za materiál a k překročení finančních rozpočtů. Kromě toho mohou vysoké úrovně chemických látek používaných pro zpracování, přítomné v odtoku do kanalizace, potenciálně překročit povolené limity vypouštění. Na druhou stranu, nedostatečné dávkování může snížit účinnost procesu zpracování a vést k opakovanému porušování licenčních podmínek. Nedostatečné dávkování může rovněž snížit účinnost odvodňování kalu a vést k vyšším poplatkům za likvidaci kalu.
  2. Předcházet finančním sankcím, přerušení provozu a obchodním ztrátám – Překročení povolených limitů vypouštění může vést k úplnému odstavení provozu podniku nebo, častěji, k finančním pokutám. Kromě toho pomáhá správné dávkování chemických látek udržovat hladký chod výroby a provozu.
  3. Zachovávat zelené prostředí – Správné dávkování chemikálií pomáhá, jak již bylo zmíněno, snížit obsah znečišťujících látek v odpadu. Snížením míry znečištění nejen předcházíte finančním pokutám, ale berete také ohled na naši planetu. ‚Zelená‘ planeta je právě dnes žhavým tématem. Proto je v současné době naprosto běžné, že většina podniků dává přednost partnerství s akreditovanými společnostmi podporujícími zelený étos a agendu.

Naše výrobky

YESfloc chemical products

Investice, která se vyplatí

Investice do účinnějších čisticích chemických látek nebo dávkovacích zařízení může potenciálně vést k významným úsporám nákladů na straně likvidace. Naši zkušení inženýři v oboru chemikálií pro úpravu odpadních vod s vámi mohou spolupracovat a pomoci vám stanovit nejvhodnější a nákladově nejefektivnější strategii dávkování pro váš podnik, poskytovat vám technickou podporu a pomáhat při průběžném dodržování požadavků předpisů a předcházení potenciálním finančním pokutám.